Skip To Content

BEST Visit Day

  • BEST Visit Day

Building Educational Strategies for Tomorrow (BEST) Visit Day

Concordia University thov caw koj thiab koj tsev neeg tuaj koom The BEST Visit Day!

Lub rooj sib tham nos yog ua los pab rau cov menyuam kawm high school hoob kaum-ib thiab hoob kaum-ob uas xav tuaj kawm ntawv qib siab rau haud Concordia University. Peb xav pab lawv nhriav thiab txhawb lawv lub zeem muag txog kev kawm rau yav tod ntej. Cov tub nthxais kawm ntawm haud Concordia yuav pab qhia tswv yim hais tias yuav ua lis cas thiaj lis yuav kawm ntawv tau thiab kawm kom tsheej haj. Tsis tas li ntawd xwb, cov admissions counselors yuav qhia txog kev xuam npe thiab qhia lawv txog ntawm daim ntawv thov nyiaj pab kev kawm ua yog FAFSA. Tsis tas li, peb yauv coj nej mus ncig saib lub tsev kawm ntawm Concordia thiab lub Center for Hmong Studies uas yog lub tsev ua qhia thiab khaws peb li theej thus lossis tej txuj ci.

Event details in English

Building Educational Strategies for Tomorrow (BEST) Visit Day– A dedicated day for Hmong students and their families

Concordia University invites you to the BEST Visit Day!

This event will help Hmong high school juniors and seniors build educational strategies for their future. You will hear from current Hmong students as well as from Admissions Counselors all that you need know about Concordia University- St. Paul, how to apply for admissions and financial aid, and learn how to be successful in college. You will also learn more about the Hmong programs at Concordia and take a tour of our beautiful campus and the world renown Center for Hmong Studies.

Cov Sijhawm/Schedule of Events

4:30pm Qhib rooj sib tham thiab sib sau
Check-in/Mingle with current Hmong Students
5:15pm Lus tos txais los ntawm Concordia University
University Welcome
5:25pm Xibfwb Lee Pao Xiong tham txog Concordia txoj kev pab peb Hmoob
Presentation of Hmong Programs by Professor Lee Pao Xiong
6:00pm Ncig saib lub tsev kawm ntawm thiab lub Center for Hmong Studies
Campus and Center for Hmong Studies Tour
7:00pm Noj hmo
Dinner
7:30pm Qhia txog kev xuam npe thiab txog daim ntawv thov nyiaj FAFSA
Admissions and Financial Aid Information
7:45pm Concordia Hmong Unity Association (CHUSA) ua txuj ci
Concordia Hmong Unity Student Association (CHUSA) and Activity
8:15pm Lub sijhawm rau lus noog
Questions

Questions?

Contact Choua Vang at 651-603-6275 or cvang1@csp.edu.

Website Feedback Form